Giuseppe Lo Monaco sacerdote (1949-1916)

Giuseppe Lo Monaco sacerdote (1949-1916)